CARE ESTE SPECIFICUL EDUCAŢIEI ÎN ŞCOALA NOASTRĂ?

 

Şcoala Waldorf îşi propune să asigure un program educaţional potrivit diferitelor etape de dezvoltare a copilului, folosindu-se sistematic de abordarea integrală şi nu doar parţială a fiinţei umane educate şi având ca obiectiv dezvoltarea nerestrictivă a personalităţii acesteia. Elevii sunt pregătiţi pentru educaţia permanentă, pentru a fi adaptabili la diferite moduri de învăţare şi predare, la diferite perspective socio-profesionale.  Sunt formaţi astfel încât să aibă încredere în ei înşişi, să fie capabili să influenţeze mediul lor de viaţă, să răspundă adecvat la provocările din societate şi să creeze oportunităţi sociale în vederea atingerii potenţialului lor creativ.

 

      Prin acţiunile desfăşurate cu elevii şi părinţii în cadrul asociaţiei Waldorf, şcoala îşi propune să sprijine membrii comunităţii pentru a deveni conştienţi de importanţa valorilor spirituale în educaţie şi în creşterea copiilor.

      Eliberată de orice constrângere ideologică, pedagogia Waldorf promovează valorile umaniste, subliniind că elevii trebuie să-şi dezvolte aptitudinile individuale pentru ca în final să-şi poată forma o judecată liberă şi independentă. Avem mai jos o sintetizare a câtorva diferenţe importante existente între alternativa educaţională Waldorf şi alte sisteme de învăţământ:
  •   se are în vedere educarea omului în ansamblul său, artisticul împletindu-se cu ştiinţificul, armonizându-se în procesul educaţional;
  •    disciplinele şcolare nu sunt privite ca scop în sine, ci ca mijloace educaţionale;
  •    elevii primesc la sfârşitul epocilor şi al anului şcolar o caracterizare scrisă de învăţător şi de profesori, ce sintetizează evoluţia lor în epoca sau în anul şcolar respectiv, progresele dar şi greutăţile întâmpinate la fiecare disciplină de învăţământ;
  •   se evită folosirea manualului ca unică sursă de informare pentru elevi, uneori renunţându-se complet la acesta, în favoarea creării la elevi a obişnuinţei de consultare a unor surse variate de informare;
  •   disciplinele de învăţământ: limba maternă, matematica, istoria, geografia, biologia, fizica şi chimia sunt predate în module/epoci de câte 3-4 săptămâni, câte două ore pe zi, de regulă la începutul cursurilor. Limbile străine, educaţia fizică, educaţia muzicală, educaţia artistică şi orele de exerciţiu la limba maternă şi matematică apar în orar în ritm obişnuit;
  •    discipline, activităţi şcolare specifice numai pedagogiei Waldorf sunt: două limbi moderne încă din clasa I, euritmia, învăţarea unui instrument muzical încă din clasa I – blockflöte, desenul de forme, serbarea lunară – la sfârşit de epocă, ateliere de aplicaţii tehnologice, cuprinzând lucrul în lemn, lut, fier, cupru, material textil etc.
  •    curriculum propriu, aprobat de M.Ed.C. la toate nivelele de învăţământ;

Fără a nega aprioric învăţământul tradiţional, ci dimpotrivă încercând să preia ceea ce este valoros din acesta, Şcolile Waldorf din România îşi propun să ofere părinţilor şi copiilor alternativa, pluralismul educaţional.

      Principiile care fundamentează activitatea didactică în şcoala Waldorf sunt prezentate pe scurt în continuare.
      Educaţia trebuie făcută cu respectarea libertăţii fiecărui copil, neîngrădind şi neobstrucţionând procesele fireşti conform epocii sau etapei de dezvoltare pe care o parcurge.

      Copilul este o fiinţă complexă dotată cu gândire, simţire şi voinţă, de aceea curriculumul şcolii este echilibrat, implicând elevii atât la nivel intelectual cât şi artistic şi senzorio-motor în fiecare zi. Pedagogia Waldorf nu consideră un indicator al succesului volumul de informaţie acumulată de copil, ci măsura preocupării şi a efortului conştient al celui educat, de a cuprinde înţelesul şi valoarea fenomenului abordat de programa şcolară.

      Cadrele didactice de la şcoala Waldorf cred cu tărie în unicitatea fiecărui copil. Toţi copiii au calităţi înnăscute care sunt atribute, capacităţi şi talente potenţiale. Cadrele didactice ajută copiii să-şi folosească pe deplin potenţialul lor individual şi le stimulează voinţa de a deveni activi în mediul lor şi adaptabili la schimbare.

      Profesorii sunt mentori, modele si protectori. Ei se străduiesc să facă din lecţie un proces care să favorizeze acţiunea, utilizarea cu scopul învăţării atât a multiplelor procese senzoriale cât şi a variatelor forme de exprimare individuală, mergând până la încurajarea permanentă a exprimării artistice.             Profesorul nu este doar un organizator al activităţii ci şi un model, un tutore, o resursă.

      Şcoala funcţionează ca o comunitateîn care copilul poate beneficia de propria strădanie şi de a celorlalţi membri.

      Analiza stării actuale a învăţământului românesc arată că este necesară o schimbare efectivă, coerentă, o repoziţionare a alternativelor în raport cu sistemul naţional de învăţământ prin regândirea legislaţiei din perspectiva necesităţilor specifice care să asigure o atmosferă favorabilă funcţionării acestor alternative educaţionale. Deşi necesar, acest lucru se poate întâmpla doar dacă există voinţa politică de a pune lucrurile în ordine şi dacă există oameni motivaţi să facă acest lucru. Întreprinzătorii posibili ai acestei schimbări – în sensul punerii într-un cadru adecvat a alternativelor educaţionale – sunt experţii M.Ed.C.
Sursa: http://www.waldorf-iasi.ro/